loader

Algemeen Reglement

Dit reglement is van toepassing op de Hoender Rit.

 1. Aan de rit kan worden deelgenomen met alle auto's, vrachtauto's en motoren ouder dan 25 jaar, die toegestaan zijn voor gebruik op de Nederlandse weg. Er wordt deelgenomen met het voertuig waarmee is ingeschreven. Slechts in noodgevallen kan worden deelgenomen - uitsluitend na overleg met de organisatie - met een ander voertuig dan waarmee is ingeschreven. Uitzonderingen hierop is naar beoordeling van de organisatie, zoals voor sponsoren, die buiten mededinging mogen meerijden met een moderner voertuig.
 2. Deelnemers maken gebruik van de openbare weg, als normale verkeersdeelnemers. Alle wetten en regels die op de openbare weg gelden zijn op de deelnemers van toepassing, alsmede de regels die gelden op eventueel gebruikte privé-terreinen.
 3. De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. Elke deelnemer die tijdens de rally een auto bestuurt dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Alle bestuurders dienen te beschikken over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 5. Alle deelnemende voertuigen moeten voldoen aan de wettelijke eisen van het land waarin zij zijn geregistreerd en moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse wet stelt aan deelname aan het verkeer.
 6. De rit heeft een toeristisch karakter. Competitiegeest en snelheid zijn niet van belang en niet gewenst. De duur van de rit is van geen belang voor de einduitslag.
 7. De organisatie is tegenover de deelnemers van de rit op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname mocht ontstaan, zowel vóór, tijdens als na de rit.
 8. De deelnemers vrijwaren de organisatie van de rit tegen elke aansprakelijkheid en alle schade(n) jegens henzelf en derden die met betrekking tot hun deelname aan de rit mocht ontstaan.
 9. Indien een van de deelnemers naar oordeel van de organisatie onverantwoord of onbehoorlijk (rij) gedrag vertoont en hiermee zichzelf, andere deelnemers, bezoekers of de organisatie in enig gevaar brengt, behoudt de organisatie zich het recht voor desbetreffende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan deze rit en volgende ritten.
 10. Restitutie van het gehele inschrijfgeld is mogelijk tot 30 dagen voor de rit. Daarna is geen restitutie mogelijk.
 11. In alle gevallen waarin dit algemeen reglement niet voorziet beslist de organisatie.
 12. Door inschrijving gaat U akkoord met deze voorwaarden.
De rit wordt gereden volgens bol-pijl-systeem.

Uitleg navigatie methode Bol / Pijl:Aan de hand van getekende situaties rijdt men een route van de bol naar de punt van de pijl in de aangegeven richting.
Alle situatietekeningen zijn genummerd en worden in opgaande volgorde gereden.
Tussen getekende situaties, volg de meest doorgaande weg, tot de volgende getekende situatie zich voordoet. Niet alle situaties hoeven ingetekend te zijn, zoals rotondes of kruisingen waar men rechtdoor moet rijden.

In een situatietekening zijn de afstanden bij benadering in 100 meters vermeld. Linksonder de situatietekening staat het aantal meters tot de volgende situatie. Rechtsonder de situatietekening staan de cumulatieve meters.